Általános Szerződési Feltételek

 

I. Bevezető rendelkezések

 1. Jelen ÁSZF a Szolgáltató által üzemeltetett Tudatos Falatok előfizetés – továbbiakban: Előfizetés által nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozik.
 2. Jelen ÁSZF alapján megkötött egyedi Szolgáltatói szerződést a Szolgáltató nem iktatja, azt a felek kizárólag elektronikus formában kötik meg.
 3. A Szolgáltati szerződés és a Szolgáltatói szerződéskötés nyelve magyar.
 4. Jelen ÁSZF nem tartalmaz iparági kódexre való utalást.
 5. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi, Tudatos Falatok előfizetés szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó, a Szolgáltató és a Felhasználó – együttesen Felek – között létrejött egyedi Szolgáltatói szerződésre.

 

II. Szolgáltató adatai

Név: Krisztina Rudnay-Peters
Székhely: 8555 E. Napier ave, MI, 49022 USA
Adószám: 47-1667646
E-mail: [email protected]

(továbbiakban: Szolgáltató)

 

III. Szolgáltatói jog, szavatosság

 1. A Szolgáltató kijelenti, hogy a Rendszer a saját szellemi terméke.
 2. Szolgáltató garantálja, hogy az általa létrehozott mű mások szellemi alkotáshoz fűződő jogait nem sérti, továbbá szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan egyéb joga, amely a Felhasználót a jelen megállapodással biztosított jogok gyakorlásában korlátozhatná, vagy megakadályozhatná, illetve a Felhasználóval szemben használati díj vagy kártérítés követelésére adhatna alapot. Szolgáltató vállalja továbbá, hogy a Szolgáltatói szerződés teljesítése során nem használ fel jogosulatlanul olyan megoldást, amely harmadik személy Szolgáltatói- vagy iparjogvédelem alatt álló szellemi termékét sértené.
 3. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen pontban vállalt kötelezettségét nem tartja be, az ezen mulasztásából felmerülő teljes kárt, költséget, bírságot köteles Felhasználó részére megtéríteni.
 4. A Rendszer és az ahhoz biztosított dokumentáció, valamint azok fejlesztése és bővítése a Szolgáltató kizárólagos rendelkezési joga alá tartoznak, Szolgáltató üzleti titkának tekintendőek.
 5. A Felhasználó a Rendszert nem jogosult visszafejteni, belső felépítését elemezni, továbbá nem adhatja kölcsönbe, bérbe, lízingbe és a felhasználásra vonatkozó jogot csak a Szolgáltató előzetes jóváhagyásával ruházhatja át.
 6. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez a Rendszer bármiféle jogosulatlan felhasználásáról, köteles mindent megtenni annak megszüntetése érdekében. A tudomására jutott jogosulatlan felhasználást köteles megakadályozni, és köteles a tudomására jutott adatokról a Szolgáltatót haladéktalanul írásban tájékoztatni.
 7. A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a Felhasználót nem terheli hasznosítási kötelezettség a Rendszerrel kapcsolatban.
 8. A Felhasználó köteles a Szolgáltató megbízottjainak haladéktalanul jelenteni minden rendkívüli eseményt a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban, így különösen kár bekövetkezését, berendezések, helyiségek megrongálódását.
 9. A Felhasználó a Szolgáltatás nem szerződésszerű teljesítésével kapcsolatban felmerült kifogásait írásban jelezheti a XII/1 pontban rögzített címeken, elsősorban e-mail útján.
 10. A Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli ha a Felhasználó a program során sérüléseket szenved, vagy bármely más módon károsul. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Rendszer használata előtt konzultál orvosával.

 

IV. A Felek jogai és kötelezettségei

 1. A Felek a szerződés hatálya alatt kötelesek együttműködni, jogaik gyakorlása és kötelességeik teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködve eljárni.
 2. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, egymást a szerződésszerű teljesítéshez szükséges információról tájékoztatják, illetve haladéktalanul értesítik egymást, amennyiben olyan körülmény, esemény merülne fel, amely a szerződésszerű teljesítést veszélyezteti, akadályozza.

A megvásárolható szolgáltatások köre (továbbiakban: Szolgáltatás)

 1. Az felhasználók jogosultságot vásárolhatnak az előfizetés használatához.

A megrendelés menete

 1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételére az a Felhasználó jogosult, aki a Rendszer-ben regisztrált és jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti.
 2. Regisztráció

A regisztráció alkalmával a Felhasználó nyilatkozik jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról. Sikeres regisztrációról a Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót.

A Felhasználó jelszavát köteles titokban tartani, azt kizárólag személyesen jogosult használni, azt harmadik félnek átadni vagy hozzáférhetővé tenni tilos.

A Felhasználó bármikor írásban (e-mailben vagy ajánlott levélben) kérheti a Szolgáltatótól regisztrációja törlését.

 1. Megrendelés, a szolgáltatás igénybevétele

A felhasználó a szolgáltatás igénybevételére a 2. pont alatt részletezett regisztrációt, valamint a mindenkor hatályos díjazásban foglalt szolgáltatási díj igazolt megfizetését követően (sikeres aktiválás) jogosult. A szolgáltatás igénybevételére való jogosultság megszerzésekor a szolgáltató e-mailben értesíti a felhasználót.

A regisztráció során megadott adatok ellenőrzésére, illetve azok módosítására a Profil menüpontból van lehetőség. A hibásan bevitt adatokért a Szolgáltató semmilyen felelősséget sem vállal.

VII. Árak / fizetési lehetőségek

 1. A Szolgáltató kijelenti és szavatolja, hogy a Rendszer saját szellemi terméke. A Rendszer szerződés szerinti, nem kizárólagos felhasználási jogának átengedése a Felhasználó részére havi vagy éves felhasználási díj ellenében történik.
 2. A csomagár amivel a Felhasználó regisztrált egészen addig elérhető, amíg a szerződést fel nem mondja. Onnantól kezdve csak az aktuális díjak megfizetésével kezdhető újra a szerződés. A tévedésből, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett díjakért felelősséget a Szolgáltató nem vállal.
 3. A Felhasználó kijelenti, hogy a fenti fizetési feltételeket a szerződés megkötését megelőzően megismerte, azokat a Díjra adott ajánlat elfogadásakor figyelembe vette.
 4. A felhasználónak nem jár pénz-visszatérítés a Szolgáltatás olyan üzemszüneteire vagy elérhetetlenségeire, amelyek nem a Szolgáltatónak felróható technikai problémákra vezethetők vissza.
 5. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a fizetési kötelezettsége a Felhasználó részére ún. ismétlődő fizetési kötelezettséget jelent, amely szerint a Vásárló a Szolgáltató között fennálló jogviszony alatt jogosultságot biztosít a Szolgáltató képviseletében eljáró ,,Stripe” fizetési rendszernek. A fizetési rendszer a meghatározott időszak – 1 naptári hónap vagy 1 naptári év – elteltével – külön, újbóli hozzájárulás nélkül – automatikusan a Felhasználó által kiválasztott szolgáltatáscsomag díjával fizetési számláját terhelje.
 6. Az online bankkártyás fizetések a Stripe rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.

VIII. A szolgáltatás igénybevételének időtartama/ felmondás lehetősége

 1. Az előfizetés lemondása

Az előfizetést a Felhasználó a profilján belül a “Profil Törlése” menüpont alatt, vagy elérhetőségeinken teheti meg.

 1. Az előfizetés automatikus meghosszabbodása

Az előfizetés legrövidebb időtartama 7 nap. Jogszerű felmondás hiányában minden 30 napos előfizetés, az aktuális előfizetési időszak utolsó napján, automatikusan, további 30 nappal meghosszabbodik. A Felhasználó az adott előfizetési időszak utolsó napjáig jogosult az előfizetést lemondani. Ebben az esetben az előfizetés nem hosszabbodik meg és az adott időszak utolsó napján megszűnik.

 1. Bankkártyával történő fizetések esetén

Szolgáltató minden újabb előfizetési időszak első napjával a Felhasználó kártyáját megterheli és ezzel az előfizetés automatikusan tovább él.

IX. A szerződés hatálya és megszűnése

 1. A szerződés a Rendszer Felhasználó által történő megrendelésével lép hatályba, és határozatlan időre jön létre.
 2. A Felhasználó jogosult a szerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal felmondani, ha
  –    a Szolgáltató bármely teljesítéssel 15 naptári napot meghaladó késedelembe esik;
  –    a Szolgáltató súlyos szerződésszegést követ el.
 3. A Szolgáltató jogosult a szerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Felhasználó súlyos szerződésszegést követ el.

X. Adatkezelés

 1. Szolgáltató köteles a Felhasználó által a Szolgáltató adatbázisába bevitt adatokat bizalmasan kezelni. Az adatokat Szolgáltató a jelen szerződés teljesítésében nem érintett harmadik fél számára nem adhatja tovább.

XI. Vis Maior

 1. Nem minősül a szerződés megszegésének, ha valamelyik Fél a kötelezettségének vis maior miatt nem tud eleget tenni. A szerződés vonatkozásában vis maiornak tekintendő a Felek érdekkörén kívül felmerült minden olyan körülmény, amely időszakosan vagy véglegesen akadályozza, gátolja vagy lehetetlenné teszi valamely szerződéses kötelezettség teljesítését, feltéve, hogy az a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előre látható, és ésszerű erőfeszítés mellett el nem hárítható.

XII. Elfogadás és kapcsolattartás

 1. Felek között bármilyen közlést írásban kell megtenni, és e-mailen megküldeni az alábbi címre:

[email protected]

XIII. Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez

 1. A Felhasználó az Adatvédelmi tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat elfogadja.
 2. A Felhasználó kifejezetten hozzájárul az Adatvédelmi tájékoztatóban megjelölt személyes adatinak kezeléséhez.

XIV. Záró rendelkezések

 1. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy amennyiben a szolgáltatás igénybevételét megkezdte, elállásra nem jogosult.
 2. Jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a regisztrációkor megadott személyes adatait az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje.
 3. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy jelen előfizetésben nyújtott szolgáltatásokat saját kockázatára veszi igénybe.
 4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani. A módosítás jelen honlapon való közzététellel válik hatályossá.
 5. Jelen honlap Szolgáltatói jogvédelem alatt áll. A honlapon megjelenített tartalom részét vagy egészét kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet bármilyen formában felhasználni.
 6. A szerződés teljesítése érdekében mindkét szerződő Fél önálló jogi személyként lép fel és nem jogosult a másik Fél képviseletére, illetve nevében jognyilatkozat tételére.
 7. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1999. évi LXXVI. Törvény a Szolgáltatói jogról (Szjt.), valamint a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) foglaltak az irányadóak.